Rättsprocessen

Här finns information om vad rättsprocessen innebär och hur den går till.

Bild för Rättsprocessen

Incest är ett brott!

Till att börja med: Incest är olagligt i Sverige och förbjudet enligt brottsbalken, som är den del av den svenska lagstiftningen som behandlar brott och straff. Brott mot incestlagarna kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser, inklusive fängelsestraff. 

Om du har, eller tror att du har, blivit utsatt för incest och vill polisanmäla brottet kan du ringa till polisen på telefon eller gå till en polisstation och berätta din historia.

Du kan även anmäla brott som inträffat för länge sedan. Så länge brottet inte hunnit preskriberas kan någon bli dömd för det anmälda brottet (du hittar preskriptionstiderna längre ner på sidan). Det går att anmäla brott även efter att preskriptionstiden har löpt ut, men då går det inte att få någon dömd för brottet.

Att polisanmäla incest är ett viktigt steg för att upprätthålla rättvisa och skydda utsatta, men det kan vara en känslosam och utmanande process. nxtME erbjuder stöd under processen.

Utöver erfarenheter och kunskap erbjuder vi kostnadsfri tillgång till såväl samtalsstöd som kontaktperson som kan följa med till polisstation, förhör och/eller rättegång. Om du har rättsliga frågor angående relationsrelaterade sexualbrott, våldsbrott eller hedersbrott kan du också höra av dig direkt till våra advokater via e-post advokaten@nxtme.se.

När du gjort en polisanmälan får du ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en juridisk representant (advokat eller jurist) som utses för att företräda brottsoffer i en rättslig process. Du har rätt att själv välja målsägandebiträde. Om du inte begär en särskild person, så utser i stället domstolen ett lämpligt biträde åt dig.

Målsägarbiträdet finns till för att stötta dig och säkerställa att du blir korrekt representerad och informerad under hela rättsprocessen – bland annat genom att hjälpa dig att förstå dina rättigheter, ge juridisk rådgivning och företräda dig i rätten om det behövs. Ett målsägandebiträde hjälper också till med förberedelser inför polisförhör och med att upprätta eventuella skadeståndsanspråk under rättegången.

Du behöver inte betala för ditt målsägandebiträde, det bekostas fullt ut av staten. Och ingen kommer att tvinga dig att ha ett målsägarbiträde, om du inte vill ha ett.

Nästa steg efter polisanmälan är en så kallad förundersökning. Det är den första fasen i rättsprocessen, då man utreder ett misstänkt brott. Under förundersökningen samlar polisen information om vad som hänt – de kan till exempel intervjua eventuella vittnen och den misstänkta, samtidigt som de söker fysiska bevis och dokument (som textmeddelanden eller fotografier) som kan vara relevanta för fallet.

I arbetet med förundersökningen blir du själv kallad till polisförhör för att berätta om det du har varit med om – som vad du utsatts för och av vem eller vilka, hur länge det har pågått och om det finns vittnen. Vid din sida har du ditt målsägarbiträde som stöd.

Du får även svara på viktiga frågor om eventuella skador du fått, fysiska och/eller psykiska, för att man ska kunna bedöma om ärendet ska kunna leda till vidare utredning. Om du valt att ha ett målsägandebiträde så kommer hen att guida dig genom processen, förbereda dig inför polisförhöret och sedan följa med dig dit.

När förundersökningen är klar är det dags för åklagare att ta vid.

När förundersökningen är klar så granskas den av åklagare. Det är åklagarens ansvar att bedöma om bevisen räcker för att formellt anklaga den eller de som misstänks för brott, baserat på informationen från förundersökningen. Om åklagaren anser att utredningen innehåller tillräckligt med bevis och att misstanken om brott är stark nog, då väcker man åtal mot den misstänkta förövaren som kommer att ställas inför rätta i domstol.

Vad är tillräckligt med bevis?

”Tillräckligt med bevis” är en juridisk term som används för att beskriva den mängd bevis som krävs för att inleda ett åtal i en rättslig process. Man kan också säga att bevis ger objektivt stöd åt personliga upplevelser. Det kan till exempel handla om journalanteckningar från läkare, psykologer, gynekologer eller BUP. Men det kan också vara dagböcker, vittnen som sett eller hört om brottet, säkrade DNA-spår eller liknande.

Tydlig bevisning kan vara avgörande för en fällande dom. Om bevisningen räcker för fällande dom bedöms individuellt från fall till fall.

Ett eventuellt åtal leder till rättegång, det vill säga en muntlig förhandling i domstol. Rättegången är den del av rättsprocessen där båda sidor presenterar sina argument och bevis. Du själv, den tilltalade (den eller de som begått brottet) och vittnen blir kallade till förhör – om du är yngre än 15 år behöver du inte bli förhörd under rättegången – och ytterligare bevis kan presenteras.

Därefter gör domstolen sin bedömning, om den misstänkta är skyldig eller oskyldig, och meddelar domen. Om du, åklagaren eller den tilltalade inte är nöjd med domen kan den överklagas till till en högre instans inom 3 veckor. Därefter kan domen inte längre överklagas, utan vinner då så kallad laga kraft.

Hur lång tid tar en rättsprocess?

Det går inte att svara på exakt hur lång tid en rättsprocess tar, eftersom den beror på så många faktorer: komplexitet, rättslig belastning, aktörer, omständigheter och tillgänglighet av resurser är några. Enkla fall kan avgöras relativt snabbt, medan mer komplicerade fall kan ta månader eller till och med år. Ditt målsägandebiträde kan förklara varje enskilt steg i just din individuella process.

Hur lång tid en rättsprocess tar beror på flera faktorer, det här är några:

  • Komplexitet
  • Rättslig belastning

  • Aktörer
  • Omständigheter

Vad kostar rättsprocessen?

För dig som målsägande kostar rättsprocessen ingenting. Staten bekostar ditt målsägandebiträde, du betalar ingenting för själva rättsprocessen och du kan få ersättning för exempelvis resekostnader till och från domstolen.

Kan den som anmäler sexualbrott dömas för förtal?

Att peka ut någon som gärningsperson, på till exempel internet eller i en bok, utan att denna person blivit dömd för något brott är förtal. Att en person inte blivit dömd betyder inte nödvändigtvis att den inte har begått brottet, men kanske går inte brottet att bevisa. Att sprida påståenden om någon som inte blivit dömd är förtal – och förtal är förbjudet enligt svensk lag.

Förtal kan leda till både straffrättsliga följder och krav på skadestånd. Det är dock inte förtal att polisanmäla en person för ett brott.

Det finns tidsgränser som reglerar hur sent man kan vidta rättsliga åtgärder efter en brottslig handling, de kallas preskriptionstider. Hur lång preskriptionstiden för ett brott är beror på vilket straff brottet kan ge. Om preskriptionstiden för ett brott har gått ut kan åklagaren inte längre väcka åtal för brottet, brottet är då preskriberat och gärningspersonen kan inte straffas.

Exempel på preskriptionstider:

Brott Preskriptionstid
Våldtäkt* 10 år
Våldtäkt, mindre grovt* 10 år
Grov våldtäkt* 15 år
Sexuellt tvång* 5 år
Grovt sexuellt tvång* 10 år
Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning* 5 år
Grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning* 10 år
Våldtäkt mot barn** Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn togs bort 1 maj 2020 (innan dess var den 10 år). Om preskriptionstiden för ett brott gått ut före 1 maj 2020, räknas den fortfarande som utgången.
Grov våldtäkt mot barn** Preskriptionstiden för grov våldtäkt mot barn togs bort 1 maj 2020 (innan dess var den 15 år). Om preskriptionstiden för ett brott gått ut före 1 maj 2020, räknas den fortfarande som utgången.
Sexuellt utnyttjande av barn** 10 år
Sexuellt övergrepp mot barn** 5 år
Grovt sexuellt övergrepp mot barn** 10 år
Samlag med avkomling*** 5 år
Samlag med syskon*** 2 år
Utnyttjande av barn för sexuell posering** 5 år
Grovt utnyttjande av barn för sexuellt posering*** 10 år
Sexuellt ofredande* 5 år
Kontakt med barn i sexuellt syfte*** 2 år

* Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas när den som har utsatts för brottet fyller 18 år, förutsatt att brottet begicks när den utsatte var under 18 år. Om den som utsatts var över 18 år då brottet begicks påbörjas preskriptionstiden vid tidpunkten för brottet.

** Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas när den som har utsatts för brottet fyller 18 år.

*** Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas vid tidpunkten för brottet.

Fråga advokaten

Har du rättsliga frågor angående relationsrelaterade sexualbrott, våldsbrott eller hedersbrott? Då kan du höra av dig direkt till våra advokater via e-post 

advokaten@nxtme.se 

Polisanmälan

Vid pågående brott eller akut situation ring 112!

Ring till polisen på telefon 114 14

Om du blivit utsatt för brott utomlands ringer du
+46 77 114 14 00.

Det kostar ingenting att polisanmäla.