Värdegrund

nxtME tycker att alla människor är värdefulla och lika mycket värda.

Vårt mål är en värld fri från övergrepp och att värna den incestutsattas rätt till hjälp, trygghet och beskydd.

nxtME gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Alla är välkomna.
Vi arbetar uteslutande för att hjälpa dem som varit utsatta för incest genom att förmedla kunskap och skapa opinion.

Våra värderingar bygger på FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Ur FN:s Barnkonvention vill vi särskilt lyfta fram följande artiklar:

  • Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.
  • Artikel 34: Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp…
  • Artikel 39: Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna lyfter vi särskilt fram artikel 1-6:

  • Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter…
  • Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag…
  • Artikel 3: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
  • Artikel 4: Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.
  • Artikel 5: Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  • Artikel 6: Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Värdegrunden är en källa till engagemang och inspiration. Den ligger till grund för det dagliga arbete, våra mål och strategier.