policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter (Integritetspolicy)

värnar om den personliga integriteten

Alla medlemmar ska känna sig trygga när de anförtror nxtME sina personuppgifter. nxtME följer lagar för att skydda den personliga integriteten samt interna regler för den praktiska hanteringen.
nxtME behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att förse dig med nyhetsbrev och information om ditt medlemskap.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling,
oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

nxtME, orgnr: 802470-2725, Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros nxtME behandlas på ett betryggande sätt och skydd finns både mot intrång, förändring och förstöring av uppgifterna. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och alla uppgifter om medlemmar sparas i en databas som är skyddad med brandvägg.

Insamling av personuppgifter

nxtME hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig, men även genom formulär på vår hemsida www.nxtme.se

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

nxtME baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder:
– Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som medlem, såsom administrera ditt medlemskap, skicka ut medlemsbrev via mail och förse dig med viktig information om ditt medlemskap och vår verksamhet.
– nxtME behandlar inte känsliga personuppgifter.
– I vissa fall kan nxtME ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens och våra bidragsgivares krav.

Samtycke

I de fall det krävs erhåller nxtME samtycke från medlemmen innan behandlingen av personuppgifter om medlemmen påbörjas. Medlemmen kan vid ansökan om medlemskap samtycka genom att kryssa i en ruta på hemsidan www.nxtme.se. Medlemmen lämnar även sitt samtycke genom att betala sin
årliga medlemsavgift.

Medlemmen har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. nxtME kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om medlemmen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Tillgång till personuppgifterna

Inom nxtME ska så få som möjligt ha tillgång till medlemmars personuppgifter.
Uppgifter som registreras hos nxtME lämnas således inte ut till någon utanför nxtME. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. nxtME kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka nxtMEs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter

nxtME ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
nxtME kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera,
radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt
undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat
beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa
lagstiftningen.
d) Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter
till Datainspektionen, se kontaktuppgifter längre ner.

Ändring av integritetspolicy

nxtME kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.nxtME.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta. Kontaktuppgifter till Datainspektionen:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se