Att anmäla – vuxen (över 18 år)

En guide för de som har utsatts för sexualbrott eller dig som tror att du har utsatts för sexualbrott. Här beskrivs vad man behöver göra och när, hur processen går till, hur lång tid det tar, vad det kostar, vilka konsekvenser en polisanmälan kan få, samt vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd.
Under varje rubrik finns en punktsammanfattning av den text som därefter mer utförligt beskriver stegen i rättsprocessen. På sista sidan i dokumentet beskrivs ett typexempel på en person som har råkat ut för sexualbrott.

Polisanmälan

 • Ring 114 14 eller gå till en polisstation 

 • Utsatt för brott utomlands ring +46 77 114 14 00
 • Även brott som inträffade för länge sen kan anmälas, se preskriptionstiderna under punkt 10 
nedan
 • Begär målsägandebiträde (advokat eller jurist) 

 • Stödperson från nxtME följer med om du vill 

 • Kostar ingenting

Polisanmäl sexualbrott via telefon, nr 114 14, eller på en polisstation. Polisanmälan görs även om brottet inträffade för länge sen och även om man inte vet med säkerhet att det man har utsatts för är brottsligt. Se preskriptionstiderna under punkt 10 nedan. En stödperson från nxtME kan följa med till polisstationen om man tycker det är obehagligt att gå dit själv. Det är bra att redan vid polisanmälan säga att man vill ha ett målsägandebiträde, dvs. en advokat eller en jurist som hjälper till genom hela rättsprocessen. Man har rätt att själv välja målsägandebiträde. Om man inte begär någon speciell person utser domstolen ett lämpligt biträde åt en. Målsägande-biträdet ger t.ex. stöd och hjälp med förberedelse inför polisförhör och med upprättande av skadeståndsanspråk under rättegången etc. Målsägandebiträdet bekostas fullt ut av staten. Det kostar ingenting att anmäla brott.

Förundersökning

 • Polisförhör & insamling av uppgifter
 • Målsägandebiträdet förbereder den utsatta och ger stöd

Efter att polisen har tagit emot anmälan kallas man till polisförhör för att berätta om sina upplevelser. Man får berätta vad man har utsatts för, av vem eller vilka, hur länge det har pågått och om det finns vittnen. Den utsatta kommer även att få berätta om vilka skador den har fått, såväl fysiska som psykiska. Den typen av frågor är viktiga att få svar på för att ärendet ska kunna leda vidare. Om den utsatta har ett målsägandebiträde följer den med till polisförhöret. Målsägandebiträdet förbereder den utsatta inför polisförhöret och guidar den utsatta genom processen. 
Polisutredningen kallas för förundersökning och är till för att samla in uppgifter om det som har hänt. Förundersökningen leds av en åklagare. När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas vid domstol. 


Åtal

Baserat på det som framkommit under förundersökningen beslutar åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som misstänks för brottet ska kunna åtalas. Ett åtal initieras genom att en stämningsansökan inges till domstolen. Åtalet leder till muntlig förhandling i tingsrätten, dvs. rättegång. 


Vad är tillräcklig bevisning?

 • Bevis ger objektiva stöd åt dina subjektiva upplevelser
 • Tydlig bevisning kan vara avgörande för en fällande dom 

 • T.ex. journalanteckning från läkare, psykolog, gynekolog, BUP, vittnen 

 • Bedöms individuellt

Bevis är till för att ge objektiva stöd åt den utsattas subjektiva upplevelser. Tydlig bevisning kan vara avgörande för om den som har begått brottet döms av domstolen. Bevis kan vara journalanteckningar från läkare, psykolog, gynekolog, BUP, vittnen som har sett eller hört om brottet. Andra bevis är t.ex. dagbok och liknande. Bevis kan i princip vara vad som helst som kan styrka dina upplevelser. Vad som anses vara tillräcklig bevisning bedöms individuellt.

Rättegång

 • Åtal leder till rättegång 

 • Muntliga förhör i domstolen 

 • Överklaga inom 3 veckor

Ett åtal leder till muntlig förhandling i tingsrätten, dvs. rättegång. Där förhörs du, den tilltalade (den som har begått brottet) och eventuella vittnen. Är du under 15 år behöver du inte förhöras under rättegången. Du förhörs då istället på en särskild avdelning hos polisen. Förhöret spelas in och videoinspelningen spelas upp under rättegången. Eventuell annan bevisning presenteras. Sedan gör domstolen sin bedömning och meddelar domen. Om du, åklagaren eller den tilltalade, inte är nöjd med tingsrättens dom kan den överklagas till hovrätten inom 3 veckor. Därefter kan domen inte längre överklagas, den vinner då så kallad laga kraft. 


Hur lång tid tar det?

Det går inte att svara på exakt hur lång tid en rättsprocess tar. Frågan är beroende av flera aktörer och omständigheter. Målsägandebiträdet förklarar varje steg i den utsattas individuella process.

Vad kostar det?

 • Kostar ingenting 

 • Man kan få ersättning för t.ex. resekostnader till och från domstolen
 • Man kan få skadestånd 


Staten bekostar målsägandebiträdet fullt ut och man betalar ingenting för rättsprocessen.Den utsatta kan få ersättning för t.ex. resekostnader till och från domstolen av staten och du kan få skadestånd för det brott du har utsatts för. Målsägandebiträdet hjälper dig med skadeståndsanspråk. 


Kan den som anmäler sexualbrott dömas för förtal?

 • Förtal om man utpekar någon som brottslig inför allmänheten, t.ex. på Internet
 • Inte förtal om det är sant och det med hänsyn till omständigheterna kan anses 
försvarligt 

 • Inte förtal att polisanmäla brott som faktiskt har begåtts

Preskriptionstider

I matrisen nedan anges preskriptionstiden för brottsbalkens olika sexualbrott (ej prostitution eller koppleri). Att ett brott har preskriberats innebär att man inte längre kan åtala någon för brottet. Sexualbrotten beskrivs utförligt i 6 kapitlet brottsbalken. Preskriptionstiden vid sexualbrott påbörjas som huvudregel då den som har utsatts för brottet fyller 18 år, förutsatt att brottet begicks när den utsatte var under 18 år. För brott med brottsrubriceringen samlag med avkomling, samlag med syskon och kontakt med barn i sexuellt syfte påbörjas preskriptionstiden dock vid tidpunkten för brottet, se matrisen nedan.
För de brott som i matrisen är kursiverade omfattas även försök till brottet. Samma preskriptionstid gäller för försök.

Brott Preskiptionstid
Våldtäkt° 10 år
Våldtäkt, mindre grovt° 10 år
Grov våldtäkt° 15 år
Sexuellt tvång° 5 år
Grovt sexuellt tvång° 10 år
Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning° 5 år
Grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning° 10 år
Våldtäkt mot barn°° 10 år
Grovt våldtäkt mot barn°° 15 år
Sexuellt utnyttjande av barn °° 10 år
Sexuellt övergrepp mot barn°° 5 år
Grovt sexuellt övergrepp mot barn°° 10 år
Samlag med avkomling °°° 5 år
Samlag med syskon°°° 2 år
Utnyttjande av barn för sexuell posering°° 5 år
Grovt utnyttjande av barn för sexuellt posering°°° 10 år
Sexuellt ofredande° 5 år
Kontakt med barn i sexuellt syfte°°° 2 år

° Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas när den som har utsatts för brottet fyller 18 år, förutsatt att brottet begicks när den utsatte var under 18 år. (Var den utsatte över 18 år då brottet begicks påbörjas preskriptionstiden vid tidpunkten för brottet.)
°° Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas när den som har utsatts för brottet fyller 18 år.
°°° Preskriptionstiden för dessa brott påbörjas vid tidpunkten för brottet.

Efter en rättegång